Privacy Policy

Op  25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving (AVG) in werking. Ook wij zullen hieraan voldoen.
Manege Satana V.O.F., handelend onder de naam: Manege Satana, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Manege Satana houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
  Als Manege Satana zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
  Manege Satana, Lutterveld 28, 4117GV Erichem, info@satana.nl tel. 06-53481010

  Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
  Uw persoonsgegevens worden door Manege Satana verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten

 • Het versturen van nieuwsbrieven

 • Het versturen van uitnodigingen

 • Het informeren over activiteiten/calamiteiten
  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s), bankrekening + exacte tenaamstelling

  Uw persoonsgegevens worden door Manege Satana opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
  Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
  Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Manege Satana

Scroll naar boven